Regulamin i warunki

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Moto-Ar”. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest „Moto-Ar” z siedzibą w Stąporkowie, o numerze NIP: 658-124-18-07, dalej zwanym „Sprzedającym”.

,,Moto-Ar”
Arkadiusz Szcześniak
26-220 Stąporków
ul. Piłsudskiego 163A
NIP: 658-124-18-07
REGON: 290443184
E-mail: biuro@motoar.pl
Tel. 608 464 713

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:


§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.


§1 OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI


1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci rowerów, motorów, skuterów, quadów, akcesoriów itp. Szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo przy danym produkcie.§2 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM


1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.§3 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZAYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT lub w EURO) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zamówienia złożonego telefonicznie (608 464 713) lub drogą mailową: biuro@motoar.pl

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane w ciągu 48 godzin po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub osobiście w naszym sklepie stacjonarnym na ul. Piłsudskiego 163A, 26-220 Stąporków w godzinach pracy sklepu: Poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00, Sobota od 9:00 do 15:00.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w terminie określonym w gwarancji danego przedmiotu od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru.

9.Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@motoar.pl
Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztu przesyłki towaru.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na podany przez Kupującego numer konta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego.

13. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

14. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny, towarów które zgodnie z zawarciem umowy zostały uruchomione oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.§ 4 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@motoar.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
,,Moto-ar” ul. Piłsudskiego 163A, 26-220 Stąporków

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DO KORESPONDENCJI (RÓWNIEŻ ADRES E-MAIL ORAZ NUMER TELEFONU)
PRZEDMIOT REKLAMACJI
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI
PODPIS (TYLKO W PRZYPADKU REKALAMCJI SKŁADANEJ POCZTĄ)


3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w ciągu 14 dni roboczych.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.


§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

5. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
http://ezakupy.uokik.gov.pl/
https://uokik.gov.pl/